De partijen

We beschrijven hier de verschillende partijen van de brede school. We geven u voor het gemak nog even de definities van een brede school en een IKC.

Een brede school
is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt.

Een IKC
is een centrum waar in ieder geval basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht. Als ware het één organisatie.
De kernpartners werken op een IKC onder één aansturing structureel samen aan onderwijs, opvang, opvoeding, ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Hierbij wordt vaak samengewerkt met zorg- en ondersteuningsinstellingen en welzijnsorganisatie(s).

Primair onderwijs

Bij een brede school en IKC is in ieder geval (primair) onderwijs een partij . Sterker, onderwijs is het middelpunt. In de praktijk zien wij dan ook dat de school in veruit de meeste gevallen trekker en leidend in het proces is. Vaak is de ‘kapitein’ van de brede school de schoolleider.

Kinderopvang en Peuterspeelzaal

Samen met de school vormen de kinderdagopvang, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk het hart van de brede school. Er wordt, sprekend over deze kernpartners van een brede school, ook wel gesproken over kindfuncties, of kindvoorzieningen. School, kinderopvang en peuterspeelzaal werken samen om de ontwikkeling, opvoeding en educatie van hun kinderen in een doorgaande lijn te organiseren en het gezamenlijke aanbod te verbreden.

De gemeente

De gemeente is vaak betrokken vanuit haar verantwoordelijkheid voor huisvesting, VVE, passend onderwijs en jeugdzorg, welzijnswerk, naschools activiteitenaanbod en onderwijs achterstandenbeleid. De gemeente is vaak de trekker van het brede schoolproces, meestal is de directe aanleiding realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting. Een aantal gemeenten zetten zich ook vanuit organisatorisch en inhoudelijk inzicht in voor de realisatie van brede scholen en kindcentra. Landelijk hebben een groot aantal wethouders zich verenigd in de kopgroep[ wethouders voor kindcentra, een initiatief waarbij ook de VNG betrokken is. Doel van deze kopgroep is om kennis en ervaringen tav kindcentra te delen en zich samen hard te maken voor de realisatie van integrale voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar.

CJG, sociale wijkteams, Jeugdzorg, GGD

Steeds vaker wordt de zorgsector als belangrijke pijler gezien van de brede school. Bijvoorbeeld als het gaat om preventie in het kader van Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg, in het kader van preventie. Onderstaande publicaties bieden veel informatie en aanbevelingen over de samenwerking tussen brede scholen en de zorgsector.

  • Opvoeden Versterken. Prof. dr. T.A. van Yper en drs. P.M. Stam, 2010.
  • Van denken naar doen. Opvoeden versterken in de praktijk. P.M. Stam, P.P.J. Doodkorte

Welzijnswerk

Afhankelijk van de wijk, de samenstelling van de buurt, de vragen van kinderen en ouders is het welzijnswerk een partij die bijvoorbeeld bijdraagt aan een naschools aanbod, kinderopbouwwerk of speciale doelgroepenactiviteiten.

Overig

Sport, bewegen en gezonde leefstijl, woningcorporaties, natuur en milieuactiviteiten, kunst en cultuur, techniek, verenigingen en clubs. Het zijn deze partijen die in de praktijk een bijdrage leveren aan de realisatie van een programma aanbod. Welke programma’s en welke organisaties ingezet worden, is sterk afhankelijk van de locatie, de wijk en de behoefte van de kinderen, ouders en medewerkers.

Zes O’s

Iedere brede school is uniek. Uit welke partijen de brede school is samengesteld, hangt samen met de vragen en de behoeften van de kinderen en hun ouders. Het gaat bij de brede school om maatwerk. De school is het middelpunt. In sommige gevallen met de kinderopvang en in andere gevallen met de peuterspeelzaal. Het gaat uiteindelijk echter niet om welke organisaties erbij betrokken zijn, maar om de zes O’s: onderwijs, opvang, opvoeding, ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.