Opleidings- en bevoegdheidseisen

Denk bij het over en weer inzetten van medewerkers ook aan de bevoegdheidseisen. Voor het onderwijs gelden de:

 • wet op primair onderwijs (WPO)
 • wet op voortgezet onderwijs (WVO)

Voor de kinderopvang geldt de:

 • wet op kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Uit de wetgeving komen eisen voort. Houd hier rekening mee bij het over en weer inzetten van personeel.

Gedurende de dag Personeel moet voldoen aan:
School
 • WPO/WVO.
 • Opleidingseisen voor leerkrachten: onderwijsbevoegdheid is verplicht.
 • Voor OOP: geen op basis van wetgeving. Het schoolbestuur kan wel eisen formuleren.
 • VOG is verplicht.
 • Bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel. Voor OOP gelden nog geen wettelijke bekwaamheidseisen.
Tussenschoolse opvang (tso)
 • Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten zijn geschoold (WPO artikel 45). Ze kunnen hiervoor de TSO-opleiding volgen, een pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO.
 • VOG is verplicht.
Kinderopvang/buitenschoolse opvang (bso)
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Opleidingseisen: SPW 3/SPW4 of vergelijkbaar.
 • VOG is verplicht.
Naschoolse activiteiten
 • Afspraken vanuit het schoolbestuur in samenwerking met o.a. muziekscholen, sportverenigingen en culturele instellingen.